ENERGOPROJEKT ENTEL

ENERGETIKA

REFERENCE U OBLASTI ENERGETIKE

Proizvodnja energije iz fosilnih goriva

Konsalting u oblasti proizvodnje energije iz fosilnih goriva predstavlja osnovnu oblast poslovanja kojom smo ovladali tokom sedam decenija dugog iskustva stečenog širom sveta. ENTEL-ovi inženjeri pružili su pomoć i podršku brojnim klijentima iz oblasti javnog i privatnog sektora u planiranju, projektovanju, izgradnji, puštanju u rad i održavanju energetskih objekata instalisane snage od 100 do 2000 MW.

Prenos i distribucija električne energije

Kroz realizaciju kapitalnih projekata iz oblasti prenosa i distribucije električne energije, Energoprojekt ENTEL je postao jedna od vodećih konsultantskih kompanija u oblasti elektroprenosnih sistema i mreža, kako u Jugoistočnoj Evropi, tako i u regionu Bliskog istoka.  …….. ………… ………….. ……………. ………….. …………. .   . ………..  ……………. ………….. …………. .   . ……….. .   . ……….. .   . ……….. .   . ………..

Prerada i transport nafte i gasa

Kroz realizaciju projekata u regionu Bliskog istoka, dokazali smo se kao pouzdan partner najvećim kompanijama iz oblasti prerade i transporta nafte i gasa. Ponosni smo na činjenicu da poslujemo u regionu sa najintenzivnijim aktivnostima i kapitalnim investicijama u pomenutom sektoru, pre svega u Kataru, UAE i Kazakhstanu. … .   . ……..… .   . ……..… .   . ……..… .   . ……..… .   . ……..… .   . ……..… .   . ……..

Obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost

Podržavajući globalne inicijative usmerene ka podsticanju održivog razvoja, osvojili smo odgovarajuća stručna znanja i stekli iskustva u primeni tehnologija koje koriste obnovljive izvore energije, uključivši se takođe i u programe primene mera energetske efikasnosti. Obnovljivi izvori, posebno oni koji se baziraju na korišćenju energije vetra i sunca, ali i energije iz otpada, predstavalju primarni fokus naših aktivnosti u poslednjih nekoliko godina. … .   . ……..… .   . ……..… .   . ……..… .   . …… .   . ……….. .   . ……….. .   . ……….. .   . ……….. .   . ………….… .   . ……….. .   . ……….. .   . ……….. .   . ……….. .   . ……..
……… ………….. ………………. …… ………………… …………………………………..

Analize elektroenergetskih sistema i ostale studije

Naši inženjeri su u potpunosti spremni i obučeni da sprovedu različite analize i proračune, kao i da pruže različite usluge sa aspekta analiza elektroenergetskih sistema, kako bi klijentima pomogli da sigurno i pouzdano upravljaju radom elektroprenosnih ili distributivnih sistema: analiza pojave i delovanja električnog luka, proračun struja kratkih spojeva, proračun tokova snaga, proračun pada napona i faktora snage, procena stanja opreme, analiza viših harmonika ili analiza harmonijskih izobličenja, analiza tranzijentne stabilnosti i analiza startovanja motora. Razne druge kompleksne analize u oblasti energetike takođe su deo naših profesionalnih usluga.