ENERGOPROJEKT ENTEL

USLUGE

Energoprojekt ENTEL pruža inženjering usluge projektovanja i konsaltinga u oblasti energetike, vodoprivrede, informacionih i komunikacionih tehnologija, uz kompleksno razmatranje svih pratećih pitanja veznih za zaštitu životne sredine, očuvanje prirodnih resursa i obezbeđenje održivog razvoja.

Proizvodnja energije iz fosilnih goriva

ENTEL se danas smatra vodećom  konsultantskom kompanijom u realizaciji projekata koji se odnose na proizvodnju energije iz fosilnih goriva, pružajući širok spektar usluga koje obuhvataju izradu inicijalnih studija, preko pripreme projektne dokumentacije, upravljanja projektima, nadzora nad izvođenjem radova i finalnog puštanja u rad.

Prenos i distribucija električne energije

Delatnost ENTEL-a obuhvata i sve vrste konsultantskih usluga vezanih za razvoj sistema za prenos električne energije. Zahvaljujući uspešno realizovanim kapitalnim infrastrukturnim projektima, ENTEL je postao svetski prepoznat kao jedan od vodećih konsultanata u oblasti prenosa električne energije, kako u Srbiji, tako i u regionu Bliskog istoka.

Informaciono-komunikacione tehnologije

Znanje i stručnost koje posedujemo, kao i visokokvalifikovani kadrovi sa bogatim iskustvom u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija, u potpunosti su sposobni da ispune specifične zahteve i potrebe energetskih, vodoprivrednih i drugih komunalnih preduzeća. ………………………………. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. …………

Proizvodnja i prerada vode, sistemi za transport i distribuciju vode

ENTEL je stekao bogato znanje i iskustvo u oblasti proizvodnje vode kroz uspešno realizovane kapitalne vodoprivredne projekte u Omanu i Kataru. Danas je ENTEL u potpunosti spreman da pruži konsultantske usluge za potrebe izvođenja kapitalnih sistema i postrojenja kako za proizvodnju i preradu, tako i za transport i distribuciju vode. …… ……….…… ……….……….. ……………. ……………. ……….. ……….…… ……….…… ……….…… ……….…… ……….…… ……………. ……………. ……………. ……….

Prerada i transport nafte i gasa

ENTEL je prepoznat kao pouzdan partner domaćim i međunarodnim kompanijama iz sektora nafte i gasa. Zahvaljujući bogatom znanju i dragocenom profesionalnom iskustvu, ENTEL vrši izradu projektne dokumentacije, od koncepcijskog rešenja preko idejnog projekta do projekta za izvođenje, kao i procenu troškova i pružanje ostalih konsultantskih usluga. ……… …………. ………….. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………… ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……….

Zaštita životne sredine

ENTEL aktivno učestvuje u inicijativama za zaštitu životne sredine kroz projekte koji imaju za cilj smanjenje i sprečavanje zagađenja. Naše usluge obuhvataju izradu analiza i studija o proceni uticaja na životnu sredinu za sisteme i postrojenja za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije, kao i proizvodnju, preradu, transport i distribuciju vode. Pored toga, bavimo se i izradom planova za upravljanje zaštitom životne sredine, upravljanje otpadom, procenom rizika i slično.

Nadzorno-upravljački i SCADA sistemi

Kao inicijator koncepta nadzorno-upravljačkih sistema u bivšoj SFRJ, ENTEL danas uspešno realizuje slične projekte u zemljama bliskogistočnog regiona – Kataru i Omanu. Usluge u ovoj oblasti obuhvataju i SCADA sisteme u sektoru naftne i gasne industrije. Naše usluge obuhvataju izradu idejnih rešenja i izvođačkih projekata, pripremu tenderske dokumentacije i evaluaciju ponuda, projektantsko-konsultantske i inženjering usluge, kao i stručni nadzor nad izvođenjem radova.  ..

Analize elektroenergetskih sistema i ostale studije

Obzirom da poseduje savremene softverske alate neophodne za izradu analiza elektroenergetskih sistema, ali i bogato znanje i iskustvo u pripremi studija iz oblasti sistema za prenos i distribuciju električne energije, ENTEL je u potpunosti spreman da realizuje sve zadatke koji se odnose na planiranje razvoja elektroenergetskih sistema, bez obzira na stepen njihove složenosti ili oštre rokove za realizacije projekata. …… ……….…… ……….…… ……….…… ……….…… ……….…… …….

Obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost

U skladu sa globalnim energetskim izazovima, kako u pogledu sigurnosti snabdevanja, tako i u pogledu zaštite životne sredine, ENTEL obezbeđuje konsultantske i projektantske usluge koje podržavaju koncept održivog korišćenje obnovljivih izvora energije. Uporedo sa projektima koji uključuju korišćenje energije sunca i vetra, aktivno učestvujemo i u kapitalnom projektima koji se bave iskorišćenjem energije iz otpada i incijativama za unapređenje energetske efikasnosti.

ENTEL-ov tim konsultanata, inženjera i naučnih saradnika stekao je veliko i dragoceno iskustvo u sledećim oblastima:

 • Izradi planskih i razvojnih studija, kao i studija izvodljivosti
 • Sistemskih studija
 • Pripremi tenderske dokumentacije
 • Evaluaciji ponuda (tehničkih i komercijalnih delova)
 • Upravljanja projektima i izgradnjom
 • Izradi mašinskih, elektrotehničkih, građevinskih, projekata merenja i regulacije i telekomunikacionih projekata
 • Izradi urbanističko-planskih i arhitektonskih projekata
 • Geodetskom snimanju terena
 • Informacionim tehnologijama
 • Upravljanju zaštitom zdravlja, bezbednosti i životne sredine (HSE)
 • Proceni vrednosti (imovine i kapitala) elektroenergetskih preduzeća

Kompanija je uključena u širok spektar projekata i bavi se i pružanjem usluga u okviru:

 • Geomehaničkih istražnih radova i snimanja terena
 • Ispitivanja i kontrole opreme i materijala
 • Nadzora nad izgradnjom
 • Startovanja i puštanja u rad
 • Upravljanja projektima
 • Pribavljanja dozvola i saglasnosti

Pored aktivnosti koje obavlja u okviru osnovnih delatnosti svog poslovanja, ENTEL takođe pruža usluge i u sledećim oblastima:

 • Izgradnji i radu industrijskih postrojenja
 • Zaštiti zdravlja, bezbednosti i životne sredine
 • Unapređenja energetske efikasnosti u javnim i privatnim zgradama
 • Geodetskog snimanja terena
 • Izgradnji puteva, uređenja terena i ozelenjavanja.