ENERGOPROJEKT ENTEL

________________

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE I ENERGETSKA EFIKASNOST

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE I ENERGETSKA EFIKASNOST

Prepoznajući ulogu i značaj obnovljivih izvora enegije na globalnom energetskom tržištu, Energoprojekt ENTEL aktivno gradi svoj portfolio u oblasti obnovljivih izvora enegije i energetske efikasnosti.

OBIM ENTEL-ovih USLUGA OBUHVATA:

VETROELEKTRANE
SOLARNE ELEKTRANE
TE-TO NA KOMUNALNI OTPAD
ENERGETSKU EFIKASNOST I UŠTEDU ENERGIJE

Nastojimo da primenom koncepta održivosti obezbedimo odgovarajuće nasleđe za buduće generacije.

Kao kompanija koja svojim pimerom pokazuje kako se treba odnositi prema obnovljivim izvorima energije, sopstvenim resursima smo izgradili solarnu elektranu snage 120 kV na krovu naše poslovne zgrade u Beogradu. Pribavljanje potrebnih dozvola i saglasnosti u skladu sa složenim administrativnima procedurama uspešno je okončano u januaru 2013. godine, kada je solarna elektrana počela da isporučuje električnu energiju u prenosnu mrežu.

Izgradnjom solarne fotonaponske elektrane na krovu poslovne zgrade u Beogradu, Energoprojekt ENTEL je postao jedan od prvih nezavisnih proizvođača električne energije u Srbiji.

Ponosni smo na činjenicu da smo odabrani da učestvujemo u izradi projektne dokumentacije i pribavljanju dozvola i saglasnosti koje se odnose na izgradnju prve termoelektrane-toplane na komunalni otpad u Srbiji. Postrojenje za iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa biće locirano na deponiji Vinča, u neposrednoj blizini Beograda, glavnog grada Republike Srbije. Termoelektrana-toplana će sagorevati 340,000 tona komunalnog otpada godišnje i proizvoditi 30 MW električne energije i 56.5 MW toplotne energije koja će biti korišćena za potrebe sistema daljinskog grejanja Beograda. Navedeni projekat predstavlja jedan od prvih kapitalnih projekata u Srbiji koji se realizuje kroz javno-privatno partnerstvo (JPP).

U cilju promovisanja odgovornog korišćenja energije, ENTEL je angažovan i na projektima koji podržavaju uštedu energije kroz primenu mera energetske efikasnosti i novih, energetski efikasnih tehnologija, usmerenih ka uštedi energije i zaštiti životne sredine.

Uporedo sa primenom mera energetske efikasnosti u elektroenergetskim i elektroprenosnim objektima, uspešno sprovodimo mere uštede energije u javnim objektima u Srbiji, pre svega u zdravstvenim ustanovama, objektima socijalne zaštite i obrazovnim ustanovama.

ENERGOPROJEKT ENTEL – VAŠ POUZDAN PARTNER
U REALIZACIJI ENERGETSKIH, 
VODOPRIVREDNIH, IKT I PROJEKATA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE