PRISTANAK NA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI

Home » PRISTANAK NA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI

PRISTANAK NA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI

U skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ovim putem pristajem da se podaci koji se odnose na: ime, prezime, datum rođenja, broj telefona, e-mail adresa, škola/fakultet/kompanija, razred/godina studija/radno mesto, adresa, biografija, fotografija, video zapis sa ličnim predstavljanjem koriste u svrhu konkusa. Podaci će se koristiti isključivo radi analize prijavljenih. Predmetni podaci se neće prenositi i čuvaće se 10 godina. Klijent ne snosi troškove obrade i obaveštenja.

RUKOVAOC PODACIMA O LIČNOSTI:

Energoprojekt ENTEL a.d., Beograd, Srbija

Bulevar Mihaila Pupina 12

Telefon (+381) (11) 310 1200, 310 1205, 442 1200, 442 1205
E-mail: office@ep-entel.com
Web site: www.ep-entel.com

 

PRAVA LICA (prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti)

 

Pravo na obaveštenje o obradi

Lice ima pravo da zahteva da ga rukovalac istinito i potpuno obavesti o tome:

1) da li rukovalac obrađuje podatke o njemu i koju radnju obrade vrši;

2) koje podatke obrađuje o njemu;

3) od koga su prikupljeni podaci o njemu, odnosno ko je izvor podataka;

4) u koje svrhe obrađuje podatke o njemu;

5) po kom pravnom osnovu obrađuje podatke o njemu;

6) u kojim zbirkama podataka se nalaze podaci o njemu;

7) ko su korisnici podataka o njemu;

8) koje podatke, odnosno koje vrste podataka o njemu koriste;

9) u koje svrhe se koriste podaci o njemu;

10) po kom pravnom osnovu koristi podatke o njemu;

11) kome se podaci prenose;

12) koji podaci se prenose;

13) u koje svrhe se podaci prenose;

14) po kom pravnom osnovu se podaci prenose;

15) u kom vremenskom periodu se podaci obrađuju.

 

Pravo na uvid

Lice ima pravo da od rukovaoca zahteva da mu stavi na uvid podatke koji se na njega odnose. Pravo na uvid u podatke koji se na njega odnose obuhvata pravo na pregled, čitanje i slušanje podataka, kao i pravljenje zabeležaka.

 

Pravo na kopiju

Lice ima pravo da od rukovaoca zahteva kopiju podatka koji se na njega odnosi. Rukovalac izdaje kopiju podatka (fotokopiju, audio kopiju, video kopiju, digitalnu kopiju i sl) u obliku u kojem se informacija nalazi, odnosno u drugom obliku ako bi u obliku u kome se informacija nalazi licu bila nerazumljiva. Lice snosi nužne troškove izrade i predaje kopije podatka.

 

Prava lica povodom izvršenog uvida

Lice ima pravo da od rukovaoca zahteva ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade. Lice ima pravo na brisanje podataka ako:

1) svrha obrade nije jasno određena;

2) je svrha obrade izmenjena, a nisu ispunjeni uslovi za obradu za tu izmenjenu svrhu;

3) je svrha obrade ostvarena, odnosno podaci više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe;

4) je način obrade nedozvoljen;

5) podatak spada u broj i vrstu podataka čija je obrada nesrazmerna svrsi;

6) je podatak netačan, a ne može se putem ispravke zameniti tačnim;

7) se podatak obrađuje bez pristanka ili ovlašćenja zasnovanog na zakonu i u drugim slučajevima kada se obrada ne može vršiti u skladu sa odredbama ovog zakona.

 

Lice ima pravo na prekid i privremenu obustavu obrade, ako je osporilo tačnost, potpunost i ažurnost podataka, kao i pravo da se ti podaci označe kao osporeni, dok se ne utvrdi njihova tačnost, potpunost i ažurnost.