ENERGOPROJEKT ENTEL

________________

OPŠTA AKTA KOMPANIJE I AKCIONARI

Kao društveno odgovorna kompanija, Energoprojekt ENTEL se obavezao da će svoju poslovnu delatnost obavljati u skladu sa politikom sistema menadžmenta, koja je transparentna i dostupna za sve investitore i zainteresovane strane. Pored obaveze o javnom objavljivanju propisanih podataka, u skladu sa uslovima predviđenim za prijem na Listing regulisanog tržišta, objavljujemo i informacije vezane za akcionare i investitore, kako bi omogućili jasan i precizan uvid u tekuće poslovanje naše kompanije. Sve naše akcionare i investitore blagovremeno i primereno informišemo o novonastalim promenama i sa zadovoljstvom možemo da konstatujemo da pozitivne efekte našeg poslovanja i dobrih poslovnih rezultata osećaju i naši akcionari kroz dividende koje se redovno isplaćuju.

Informacije za akcionare

Najnovija vest za 15.10.2019. –  Rešenje o brisanju iz Registra javnih društava
Najnovija vest za 17.9.2019. –  Zapisnik sa 30. vanredne sednice skupštine EP Entel a.d.
Najnovija vest za 28.8.2019. –  Polugodišnji finansijski izveštaji za bilans Energoprojekt Entela a.d. za 2019. godinu
Najnovija vest za 6.8.2019. –  Obaveštenje akcionarima